WAKACYJNY KLUBIK TERAPEUTYCZNY

run-1321278_1280Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją wakacyjnych zajęć dla naszych pociech z wyzwaniami.
1. Grupa 4 – 6 dzieci.
2. Czas trwania np. 10.00 – 14.00 (do ustalenia).
3. A) Trening Umiejętności Społecznych – tematyka zajęć będzie dotyczyła rozwijania podstawowych zdolności społecznych poprzez kształtowanie określonych zachowań, które są przejawem tych zdolności.
• Samoświadomość – zdolność dziecka do samouświadamiania sobie uczuć, myśli i zachowań oraz własnych potrzeb w interakcjach społecznych
• Samokontrola – zdolność do kontroli własnych uczuć i myśli oraz sposobu ich wyrażania, zdolność do kontrolowania impulsywności i właściwego okazywania emocji
• Skuteczne słuchanie – zdolność słyszenia dokładnie tego, co mówią inni i zastanawianie się nad tym co się słyszy
• Skuteczna obserwacja – zdolność do obserwacji i refleksji nad niewerbalnymi aspektami interakcji, umiejętność rozumienia i używania werbalnych i pozawerbalnych form komunikowania się z innymi
• Wyobraźnia – zdolność dziecka do postrzegania spraw z punktu widzenia kogoś innego i bycia świadomym potrzeb innych osób
• Tolerancja – zdolność do zauważania i szanowania różnic
• Współpraca i negocjacja – zdolność rozumienia „wzajemności”, zdolność stosowania odpowiednich strategii rozwiązywania problemów
B) Proces wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka najskuteczniej przebiega w grupie rówieśniczej, poprzez kontrolowaną symulację różnych sytuacji. Uczestnicy grupy uczą się empatii, otwierają się na drugiego człowieka, a także wzmacniają poczucie własnej wartości.
C) Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.
D) Plastyczne zajęcia w grupie z elementami terapii ręki.
4. Proponowany plan dnia:
• 10.00 – zajęcia poranne- (powitanie, ustalanie przebiegu dnia, zabawy wprowadzające)
• 10.30 – 11.30 – zajęcia TUSowe
• 11.30 – 12.00 – II śniadanie – (wspólne przygotowanie, wspólne spożywanie, wspólne sprzątanie)
• 12.00 – 13.00 – zajęcia kreatywne z elementami terapii ręki
• 13.00 – 14.00 – zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.
• Oraz niespodzianki.
5. Koszt: 500 zł – tydzień zajęć ( 20 godzin zajęć terapeutycznych).
6. Zajęcia planowane są w dniach 27.06.16 – 8.07.16r.