Integracja odruchów wg Masgutovej

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg dr Svetlany Masgutovej (MNRI®) to
rodzaj terapii ukierunkowanej na usprawnianie funkcji motorycznych i poznawczych w ramach koncepcji integracji odruchów i ich schematów u dzieci oraz dorosłych z różnymi problemami neurorozwojowymi np. mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, opóźnienie rozwoju, zaburzenia genetyczne, nadpobudliwość psychoruchowa,
FASD, trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia).

Kluczowym aspektem terapii jest stymulacja i aktywizacja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych w celu pobudzenia naturalnych genetycznych zasobów motorycznych, programów samoregulacji, wzmocnienie pamięci motorycznej, spójności czuciowo-ruchowej jak również ułatwienie sobie radzenie ze stresem.

Odruchy są to stereotypowe, automatyczne reakcje odruchowe, które pojawiają się w życiu płodowym i są generowane z poziomu pnia mózgu. Ich integracja jest głównie związana z przejściem pod kontrolę wyższych partii mózgu. Terapia MNRI polega na przypomnieniu i torowaniu pierwotnych, genetycznych wzorców ruchowych.


Źródło: https://masgu.com/wp-content/uploads/2020/07/Ocena-skuteczno%C5%9Bci-terapii-MNRI-Masgutova-Neurosensorimotor-Refl-ex-Integration-u-dzieci-z-autyzmem-na-podstawie-testu-ATEC-Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-%E2%80%93-doniesienie-wst%C4%99pne.pdf