PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej  Ortosensis zajmujemy się wspieraniem rozwoju dzieci od okresu niemowlęcego, poprzez wiek przedszkolny, szkolny, aż do dorosłości. Zapewniamy pomoc doświadczonego zespołu specjalistów: psychologów, pedagogów,  fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów pedagogicznych. Są to ludzie z pasją, doświadczeniem , rozwijający swój warsztat poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach doskonalących, a przede wszystkim zaangażowani w pomoc człowiekowi.

W naszej poradni stosujemy sprawdzone metody terapeutyczne ponieważ liczy się dla nas dobro dziecka.

Poradnia Ortosensis działa  zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2017 poz 2198, 2203 i 2361 z późniejszymi zmianami).Posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzania badań oraz diagnoz psychologiczno-pedagogicznych. Opinie wystawiane przez naszą poradnię posiadają moc prawną tak jak opinie wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Organem nadzorującym pracę poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne dotyczące:

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię) uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom – art. 71b ust. 3b
  • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art. 16 ust. 2)
  • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi – art. 16 ust. 4,
  •  zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego(§10 ust. 1),
  • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią) (§37 ust. 1)
  • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§59 ust. 1)
  • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§105 ust. 1)

Poradnia prowadzi badania i wydaje opinie psychologiczne i psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności.

Uprawnienia  zostały nadane poradni poprzez następujące akta prawne:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647).

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1643).

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.( Dz.U. 2017 poz. 1635)