Nasz Zespół

Maria Kwiatkowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ortosensis, pedagog, terapeuta Instrumental Enrichment, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta metody Warankego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu (IJAS) Johansena i Neuroflow, terapeuta ręki; absolwentka Pedagogiki WSRP w Siedlcach , Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Podyplomowej Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD i Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; absolwentka podyplomowych studiów "Zarządzanie oświatą" na UKSW w Warszawie.
Prywatnie żona i mama trójki dzieci: Martusi, Piotrusia i Zuzi.
Ukończyła następujące szkolenia:​
„Naturalna nauka języka”
„Poznaj temperament swój i swojego wychowanka”
„Aktywizujące metody i techniki nauczania”
„Techniki szybkiego czytania, zapamiętywania i notowania”
„Warsztaty plastyczne”
„Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia”
„Jak mówić, żeby nas dzieci słuchały”,
„Jak słuchać, żeby do nas dzieci mówiły” wg. metody E. Faber i A. Mazlish I i II część”
„Terapia ręki I i II stopień”
"Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS).
Indywidualny program treningu słuchowego"
"Terapia taktylna"
"Grafomotoryka"
"Terapia Nadwrażliwości Słuchowej"
"Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow"
Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
Szkolenie Kwalifikacyjne IE- Instrumental Enrichment

Anna Lipińska-Korzeniowska

terapeuta SI, fizjoterapeuta; terapeuta PNF absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku: Fizjoterapia
Doświadczenie zawodowe:

Praktyki w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji
"Zabajka " w Stawnicy
Wolontariat:
11 turnusów rehabilitacyjnych w Centrum
Hipoterapii i Rehabilitacji "Zabajka" w Stawnicy - prowadzenie kinezyterapii i organizowanie czasu wolnego podopiecznych
Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Titum" w Rzeszowie - praca z pacjentami na terapii zajęciowej
Centrum Intensywnej Terapii "Olinek" w Warszawie - uczestnictwo w kinezyterapii, praca z kombinezonami Therasuit

Szkolenia, kursy:

PNF Podstawowy
PNF Rozwijający
PNF w Pediatrii
PNF w skoliozach ,
Praca z kombinezonami Therasuit
Szkolenie z zakresu ergonomii pracy, rehabilitacji po udarach, po urazie rdzenia kręgowego, rehabilitacji wad postawy oraz pracy z dziećmi
Taping rehabilitacyjny
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych
niemowląt od 0-12 miesięcy
Terapia ręki I i II stopień
Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopień
Wady postawy u dziecka wieku przedszkolnym w odniesieniu do zaburzeń w rozwoju sensomotorycznym Ocena i badanie postawy dziecka.
Wpływ postawy z uwzględnieniem rozwoju sensomotorycznego Podstawy terapii . Program domowy oraz przykładowe ćwiczenia

Paulina Kapla

fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath
Wykształcenie

Jestem absolwentką studiów magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów licencjackich
Uniwersytetu Medyczny w Białymstoku na kierunku fizjoterapia.
Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne.

Kursy i Szkolenia

Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath Basic
Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
Szkolenie z zakresu Terapii Manualnej
Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI; Analiza radiologiczna w Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
Kurs masażu tkanek głębokich
Kurs masażu klasycznego, izometrycznego, relaksacyjnego
Kurs drenażu limfatycznego
Kinesiotaping KT1 + KT2
Nowoczesna laseroterapia w praktyce - kurs podstawowy
Fakultet Aging, Wellness, Spa
Fakultet Logopedia dla potrzeb fizjoterapii
Doświadczenie zdobyte na licznych praktykach wykorzystuję w pracy zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. W swojej praktyce zajmuję się pacjentami z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz pourazowymi wykorzystując odpowiednio dobrane metody i formy rehabilitacji.

Marzena Woźniak

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
Jestem magistrem psychologii, specjalizacja psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej, magistrem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja pomoc społeczno-terapeutyczna oraz absolwentką Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi, jak i z dziećmi. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam: na oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w terapeutycznych placówkach niepublicznych, a także podczas pracy w charakterze nauczyciela terapeuty w kilku przedszkolach integracyjnych. Chcąc lepiej rozumieć potrzeby dzieci, szczególnie tych z autyzmem, zdecydowałam się na ukończenie Kursu Integracji Sensorycznej I i II stopnia oraz następujących szkoleń:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Podstawowe zagadnienia z diagnozy i terapii autyzmu oraz zespołu Aspergera
Autyzm, zespół Aspergera.
Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne
Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem testu PEP-R
Autyzm – podstawowe zagadnienia diagnozy i terapii dzieci z autyzmem
Metody terapii osób z autyzmem
Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem
Zaburzenia sensoryczne w praktyce „Po drugiej stronie lustra”
Sekwencja stymulacyjna – wprowadzenie do metod stymulacyjnych
Zasady pracy z osobami z autyzmem
Zasady konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych
Sytuacja prawna i psychologiczna dziecka krzywdzonego
Formy pomocy dziecku i rodzinie
Zasady podejmowania interwencji psychologicznej i obsługi telefonu zaufania oraz pomocy korespondencyjnej
Kurs Pierwszej Pomocy Pediatrycznej

Pracując z dziećmi, zarówno jako psycholog, czy też terapeuta SI, staram się myśleć perspektywicznie – tak, aby poprzez dobrą zabawę „tu i teraz” budować fundamenty lepszej przyszłości.

Jacek Pasternak

Logopeda, pedagog specjalny
Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski (Logopedia Ogólna Kliniczna),
Akademia Pedagogiki Specjalnej (Pedagogika Specjalna, Logopedia)
Studium Aktorskie LART w Krakowie

Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach edukacyjnych, specjalistycznych poradniach terapeutycznych, a także w szpitalach na terenie Warszawy i okolic. Zajmuje się terapią dzieci i osób dorosłych, zmagającymi się między innymi z:

zaburzeniami artykulacji,
zaburzeniami komunikacji wynikającymi z ASD (Spektrum Autyzmu),
zaburzeniami płynności mówienia (jąkanie),
opóźnionym rozwojem mowy,
neurogennymi zaburzeniami mowy (afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego),
zaburzeniami mowy wynikającymi z przyczyn anatomicznych (rozszczepy wargi i podniebienia, laryngektomia),
zaburzeniami czytania i pisania (dysleksja).

Terapię zaburzeń językowo-komunikacyjnych opiera przede wszystkim na indywidualnym podejściu do pacjenta i wspieraniu jego mocnych stron. Stara się aktywnie angażować w terapię logopedyczną rodziców dzieci z zaburzeniami mowy, nierzadko organizując dla nich wykłady dot. profilaktyki logopedycznej od poczęcia. Wykształcenie aktorskie, występy w polskich produkcjach fabularnych i komercyjnych, prowadzenie konferencji i imprez (również dla dzieci) oraz warsztatów i szkoleń, dotyczących głosu i komunikacji, przekłada na pomoc osobom, które chcą:

poprawić emisję głosu,
zwiększyć skuteczność komunikacji,
nauczyć się zasad prawidłowego tworzenia głosu i jego higieny,
poprawić wyrazistość wypowiedzi (w tym akcentu i intonacji),
nauczyć się sztuki wystąpień publicznych.

Klaudia Woźniak

psycholog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z zakresu psychologii. W trakcie studiów odbyłam 2-letnie przygotowanie pedagogiczne oraz zrealizowałam kurs przygotowujący do pracy trenera umiejętności psychospołecznych. Ukończyłam 2-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie – kierunek seksuologia kliniczna. Rozpoczęłam 4-letnią szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i odbywając praktyki w szkole, przedszkolu terapeutycznym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ukończyłam liczne szkolenia, m.in. z zakresu diagnozy psychofizycznej dziecka, psychopedagogiki traumy, depresji dzieci i młodzieży, rozwiązywania konfliktów.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi różnego rodzaju trudności, m.in. deficytów w zakresie radzenia sobie z emocjami, niskim poczuciem własnej wartości, jak również problemami w zakresie definiowania własnej tożsamości oraz rozwijania kompetencji interpersonalnych. Swoją pracę poddaję superwizji, poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach.

Oferuję wsparcie dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Zachęcam również rodziców do uczestniczenia w prowadzonych przeze mnie konsultacjach i poradnictwie psychologicznym.

Pierwsze spotkanie odbywa się bez udziału dziecka, zbieram wywiad z rodzicami, ustalamy kierunek i przebieg dalszej współpracy.

Kinga Dadacz

neurologopeda, pedagog specjalny
Wykształcenie

Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uczelni Łazarskiego.

Doświadczenie

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając m.in. roczny staż w Centrum Terapii Autyzmu, praktyki w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu koło Warszawy, dwutygodniowy wyjazd terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. W ramach uczelnianych zajęć praktycznych hospitowała i/lub prowadziła zajęcia w następujących placówkach: Szpital Grochowski-Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej, Centrum Mowy i Ruchu (Elf), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, Tabita-Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla osób z afazją, Instytut Matki i Dziecka, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z Autyzmem - Fundacji SCOLAR. Od 2017 do 2019 roku była związana z Przedszkolem Specjalnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Lady Sue Ryder w Warszawie, gdzie prowadziła indywidualną terapię logopedyczną. Obecnie pracuje na stanowisku logopedy w prywatnych przedszkolach na terenie Warszawy.

Szkolenia i konferencje

2018.10.27- Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym- Centrum Mowy i Ruchu ELF. Warszawa.
2018.10.6-7- AAC. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - szkolenie podstawowe (II stopień). ,,Mówić bez Słów - ISAAC Polska'', Warszawa.
2018.04.21-22 - Szkolenie ,,Od dźwięku do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem", Ośrodek Szkolenia SCOLARIS, Warszawa.
2018.02.10-11 - AAC. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - szkolenie podstawowe (I stopień). ,,Mówić bez Słów - ISAAC Polska'', Warszawa.
2018.02.03 - Szkolenie ,,Trudności związane z karmieniem u dziecka - od teorii do praktyki'', Warszawa.
2018.01.12-14 i 26-28 - Szkolenie ,,Terapia behawioralna - teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy)",Warszawa.
2017.10. 29 - Szkolenie ,,Profil psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania planu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju", Warszawa.
2017.04.02 - Szkolenie II stopnia Makaton ,,MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM”, Warszawa.
2017.04.01 - Konferencja z udziałem dr. Petera Schmidta ,,Autyzm. Życie z zespołem Aspargera”, Legionowo.
2017.03. 26 - Szkolenie ,,Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”, Instytut Edukacji Logopedycznej, Warszawa.
2017.03. 26 - Szkolenie ,,Diagnoza i terapia ślinienia”, Instytut Edukacji Logopedycznej, Warszawa.
2016.10.15 - Szkolenie ,,Zrozumieć, aby pomóc - dziecko z Zespołem Aspargera w szkole i domu”, SOTIS, Warszawa.
2016.10.01 - Szkolenie ,,Mutyzm wybiórczy w 3 perspektywach (rodzic - specjalista - szkoła) zastosowanie teorii w praktyce”, Marki. 2016.10.07 - Konferencja naukowo szkoleniowa ,,Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym”, Warszawa.
2016.09.23-24 - Szkolenie I stopnia Makaton ,,MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM”, Warszawa.
2016.09.04-05 -,,Diagnoza i Terapia Ręki - szkolenie I i II stopnia”, Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR, Warszawa.
2016.04.10 - Szkolenie ,,Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem", ASAN (Centrum Wspomagania Rozwoju), Warszawa.
2016.03.05 - ,,Jąkanie bardziej płynne to nie paradoks”, Europejski dzień logopedy, Warszawa.
2016.06.04 - Konferencja ,,Autyzm w szkole", Poznań.
2015.12.11 - Konferencja ,,Logopedia nie tylko dla dzieci. Zaburzenia mowy i słuchu u osób dorosłych”, Lublin.

Marta Gromek

Psycholog dziecięcy
Jestem absolwentką psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie ukończyłam roczny staż w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Ośrodku Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, w którym byłam wieloletnim wolontariuszem. Pracowałam w domu dziecka, szkole podstawowej, przedszkolu. Ukończyłam szkolenie w zakresie terapii poznawczo behawioralnej, metody Kids Skills, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne SWPS.  W Poradni Ortosensis konsultuję rodziców, prowadzę terapię psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz  prowadzę TUS. Diagnozuję dzieci pod kątem gotowości szkolnej, trudności w nauce, badam inteligencję. Pracuję głównie z dziećmi mającymi trudności emocjonalne, nieradzących sobie z narastającą złością, smutkiem, agresją, dziećmi nieśmiałymi i wycofanymi, w konfliktach okołorozwodowych, z dziećmi, które potrzebują stymulacji ogólnorozwojowej. W swojej pracy staram się łączyć psychoedukację i zabawę, dostosowując formę i przekaz do wieku dziecka, tak aby z chęcią uczestniczyło w spotkaniach i ze spektrum autyzmu, Genogram – klucz do zrozumienia rodziny, Test Tematycznej.

Karolina Skerczyńska

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Szkolę się na psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Crescentia. W trakcie studiów, brałam udział w programie międzynarodowej wymiany studentów w Maladze, gdzie studiowałam psychologię w języku hiszpańskim. W 2020r. pracowałam na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Konstantynowie, gdzie diagnozowałam i sporządzałam opinię psychologiczną uczestnika. Prowadziłam spotkania indywidualne i grupowe oraz organizowałam warsztaty integracyjne. Od października 2020r. odbywam staż w Kryzysowym Telefonie Zaufania 116123 dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, gdzie udzielam pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności czy chronicznego stresu. Od grudnia 2020r. pracuję jako psycholog w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim w Ośrodku Terapeutycznym „Bez Masek”.

Ukończyłam również Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie na kierunku Mechanika I Budowa Maszyn o specjalizacji pilotaż samolotowy. Posiadam licencję pilota zawodowego. Od lat dziecięcych fascynuję się psychologią jak i lotnictwem. Staram się łączyć obie pasje.

W swojej pracy kieruje się wiedzą, doświadczeniem oraz intuicją. Pracuje z ciałem i umysłem korzystając z wizualizacji, relaksacji oraz innych narzędzi terapeutycznych. Głęboko wierzę, że klient jest ekspertem od samego siebie.

Bogumiła Chodzyńska

psycholog, terapeuta w trakcie certyfikacji
Jestem psychologiem i terapeutą w trakcie certyfikacji (w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach). Studia psychologiczne ukończyłam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Prowadzę diagnozę psychologiczną oraz terapię dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Pomagam m.in. Pacjentom mierzącym się z zaburzeniami nastroju, lękiem, trudnościami w zachowaniu i w relacjach społecznych, a także tym tkwiącym w trudnych relacjach.
Prowadzę:
- diagnozę i terapię indywidualną (dzieci, młodzież, dorośli)
- terapię par w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
- konsultacje rodzicielskie (analiza metod wychowawczych i przygotowanie programu zmiany)
- terapię funkcji poznawczych, takich jak koncentracja, pamięć, percepcja (przydatną zwłaszcza dla dzieci z ADHD, ADD, osób z zaburzeniami neurologicznymi)


Uwielbiam pracować z dziećmi i młodzieżą – zawsze staram się, aby wizyta przebiegała w jak najbardziej komfortowych dla Małego Pacjenta warunkach. Jako form leczenia używam wtedy nie tylko rozmowy, ale także terapeutycznych zabaw i elementów arteterapii.
W terapię dzieci i młodzieży zawsze zaangażowani są również rodzice, z którymi pozostaję w kontakcie i co jakiś czas spotykam się na konsultacje rodzinne.
Doświadczenie zawodowe zbierałam m.in. w Centrum Terapii Sotis, poradni Przystań Psychologiczna i Fundacji Ocalenie.

Kursy i szkolenia:

- Kurs zaawansowany psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CPSR w Warszawie) - uzyskanie tytułu terapeuty
- Kurs 1. stopnia psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CPSR w Warszawie)
- Moduł terapii par w nurcie psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
- Kurs trenerski Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Zastępowania Agresji
- Praca psychoterapeutyczna z nastolatkami - metody
- Zastosowanie terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą
- Moc bajkoterapii
- Praktyczna diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
- Zastosowanie technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi
- techniki treningu funkcji poznawczych u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi
- metoda pozytywnej dyscypliny - kurs wprowadzający

Czas wolny uwielbiam spędzać podróżując w nieznane (zwłaszcza autostopem), uciekając w stronę Natury (zwłaszcza w góry) i smakując coraz to nowe potrawy (zwłaszcza orientalne).

Zuzanna Jentkiewicz

psycholog, terapeuta w trakcie szkolenia;
Jestem absolwentką psychologii (specjalność kliniczna) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie uczestniczę w 3 roku całościowego szkolenia z psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ośrodek posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oprócz tego ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Swoje doświadczenie zdobywałam już podczas studiów uczestnicząc w praktykach w przedszkolach terapeutycznych i na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Obecnie pracuję w prywatnych gabinetach prowadząc:

terapię indywidualną dzieci.,
warsztaty grupowe dla dzieci,
konsultacje rodzicielskie,
terapię rodzin.

Anna Kowalska

psycholog dziecięcy, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ruchu rozwijającego, terapeuta Integracji Sensorycznej;
Absolwentka Wydziału Psychologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dwuletnich, podyplomowych studiów Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD oraz Zaburzeniami Zachowania w WSSE w Warszawie; prywatnie żona i mama dwójki dzieci: Oleńki i Wiktorii. Ukończyła następujące szkolenia:

"Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne"- "Kinezjologia Edukacyjna P. Denisona"
"Metoda Dobrego Startu"
"Kierowanie konfliktem przez umiejętność mediowania i negocjacji"
"Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole"
"Nowe umiejętności psychologiczne i interpersonalne nauczycieli a rozpoznawanie i profilaktyka trudnych zachowań uczniów - jak wychowywać w dobie kryzysu emocjonalnego"
"Dendryty, aksony, synapsy - co się dzieje w mózgu małego dziecka i jak to wpływa na jego naukę"
"Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży"
" Model opieki nad małym dzieckiem z zaburzeniami rozwoju i jego rodziny w Ośrodku Wczesnej Interwencji"
Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

Sylwia Majewska

Dietetyk, Specjalista ds. żywienia i dietetyki
Absolwentka dietetyki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego na wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. W pracy z pacjentami wykorzystuje doświadczenie oraz wiedzę, którą stale pogłębia uczestnicząc w licznych konferencjach naukowo – szkoleniowych oraz kursach z zakresu dietetyki. Specjalista w zakresie zdrowego i efektywnego odchudzania, a także dietoterapii takich schorzeń jak : insulinooporność, celiakia, choroby tarczycy i żywieniu w chorobach nowotworowych. Planując jadłospisy wykorzystuje swoje pasję jaką jest gotowanie, dzięki czemu udowadnia, że zdrowa dieta może być łatwa i smaczna. Wspólnie ze swoimi podopiecznym pracuje nie tylko nad zmianą nawyków żywieniowych, ale uczy jak polubić aktywność fizyczną i zredukować stres.
Prywatnie mama dwójki dzieci: Matyldy i Mikołaja.
Zapraszamy do odwiedzenia stronę sylviadieta.pl i blog o zdrowym odżywianiu dietetykasylvia.blox.pl

Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

dietoterapia w insulinooporności zespole policystycznych jajników i cukrzycy
interpretacja badań laboratoryjnych:morfologia krwii obwodowej, lipidogram, markery nowotworowe
zalecenia żywieniowo-diagniostyczne w chorobie Hashimoto
Diagnostyka, metodyka leczenia i zalecenia żywieniowe w cukrzycy typu I i II
Suplementacja w sporcie (kreatyna)
Autoimmunologia -aktualne podejście do leczenia chorób z autoagresji psychodietetyki
warsztaty dla seniorów,, Zdrowie na talerzu”, ,,Profilaktyka chorób nowotworowych”

Magdalena Chmielewska

logopeda, polonista, socjolog, oligofrenopedagog
Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku socjologia oraz filologia polska – specjalność logopedia oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z prywatnymi pacjentami indywidualnie a od kilku lat w szkole podstawowej oraz przedszkolu z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi, zarówno z opóźnionym rozwojem mowy jak i specyficznymi trudnościami szkolnymi.

Justyna Arczewska

Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI
Absolwentka wydziału psychologicznego na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, wydziału pedagogicznego na Akademii Pegagogiki Specjalnej oraz studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów odbywając staż w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie oraz Przystani Psychologicznej, a także pracując w publicznych szkołach i przedszkolach. W naszej Poradni prowadzi terapię indywidualną.

Szkolenia, kursy:

Stres i techniki radzenia sobie z nim
Dziecko w obliczu rozpadu rodziny
ABC Terapeuty Pedagogicznego
Ćwiczenia funkcji wzrokowych usprawniające czytanie, pisanie i grafomotorykę
Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne
Zaburzenia integracji sensorycznej – rozpoznawanie i odpowiednia stymulacja
Propozycje zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem
Skala Inteligencji Stanford - Binet 5 – uprawnienia diagnostyczne

Dorota Ciskowska

Pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, provider treningu słuchowego Neuroflow.
W 2018r. otworzyła Gabinet wspierania rozwoju Padok w Ostrołęce, gdzie prowadzi terapię ręki, terapię pedagogiczną i terapię Integracji Sensorycznej.
Wspołpracuje również z przedszkolem logopedyczno-terapeutycznym "Supełek" w Ostrołęce jako terapeuta SI.
Wcześniej zdobywała doświadczenie pedagogiczne pracując od 2011 r. jako nauczyciel wychowania przedszkolnego następnie pedagog szkolny oraz terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach (licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (magister pedagogiki szkolnej i terapii pedagogicznej) oraz studiów podyplomowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) a także studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Prywatnie mama dwójki dzieci Julii i Marcela.

Szkolenia, kursy:

Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działania nauczyciela.
Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych (IPET).
Dziecko z cukrzycą.
Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów.

Karolina Karaszewska

Magister psychologii, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki,
Przewiń do góry