REGULAMIN

REGULAMIN
Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej
„ORTOSENSIS”

§1 DZIAŁANIE PORADNI

1. Poradnia „Ortosensis” świadczy zajęcia o charakterze edukacyjno –
rehabilitacyjno-terapeutycznym, według aktualnej oferty.

2. Oferta dostępna jest w siedzibie i na stronie internetowej Poradni, pod adresem
www.ortosensis.pl.

3. Poradnia „Ortosensis” zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, w szczególności
poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych terapii, jak również
poprzez modyfikację cen za wykonywane zajęcia.

4. Terapie przeprowadzane są na zlecenie i za pisemną zgodą opiekuna dziecka lub
pełnoletniego pacjenta.

5. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka opiekun ustala z terapeutami z
Poradni „Ortosensis”. W tym celu opiekun, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dziecka, zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji
dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka. Ze swojej strony Poradnia „Ortosensis”
zobowiązuje się do zachowania tych informacji w tajemnicy.

6. Sekretariat Poradni „Ortosensis” jest czynny od poniedziałku do czwartku w
godzinach pomiędzy godz. 10.00 a 18.00, a w piątek między godziną 9:00 a 17:00 z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Diagnozy i terapie w Poradni mogą odbywać się w godzinach od 8:30 do 21:00 w
zależności od grafików specjalistów.

 

§2 OBOWIĄZKI STRON


1. Terapie trwają od 25 do 50 minut, w zależności od ich rodzaju. Spotkania
diagnostyczne od 50 do 120 minut.

2. Pacjent powinien pojawić się w Poradni w terminie ustalonym wcześniej w
porozumieniu z sekretariatem.

3. Spóźnienie klienta na umówione spotkanie skutkuje skróceniem terapii o czas
trwania spóźnienia bez zmiany opłaty za nie.

4. Rodzice/opiekunowie pozostawiający dziecko w Poradni na czas trwania zajęć
zobowiązani są do odebrania dziecka o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.

5. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne
uczęszczanie na nią oraz utrwalanie efektów podczas pracy wykonywanej w domu.

6. Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może
zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli
podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.

7. W czasie zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje terapeuta z Poradni „Ortosensis”. W
czasie przerw między poszczególnymi zajęciami opiekę nad dzieckiem zobowiązany
jest zapewnić opiekun.

8. Poradnia zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych
nieobecności na terapii lub nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, ponieważ w takich przypadkach nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty terapeutyczne.

9. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia dziecku na każdych zajęciach wygodnego,
dostosowanego do wieku i wymagań, ubrania oraz obuwia zmiennego. Opiekun
niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych, w
zależności od ich rodzaju, ubranie dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub
innego rodzaju materiałami. Opiekunowi ani dziecku nie przysługują jakichkolwiek
roszczenia w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia ubrań dziecka w trakcie zajęć.

10. Opiekun lub pacjent przed rozpoczęciem terapii potwierdza własnoręcznym
podpisem zapoznanie się i stosowanie niniejszego Regulaminu.

 

§3 OPŁATY ZA SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNE I TERAPIĘ

 

1. Opłaty za usługi świadczone przez Poradnię pobierane są według cennika
zamieszczonego na stronie www.ortosensis.pl/cennik. W cenniku wyznaczone są
ceny i czas trwania poszczególnych terapii.

2. Po umówieniu na pierwszą konsultację, spotkanie diagnostyczne klient jest
zobowiązany do opłacenia zaliczki w wysokości 60% ceny usługi przelewem na
podany w potwierdzeniu mailowym numer konta w przeciągu 72 godzin od momentu
umówienia wizyty. W przeciwnym razie konsultacja zostanie odwołana. W przypadku
umówienia wizyty dzień przed wyznaczonym terminem, konsultację należy opłacić
przelewem niezwłocznie po jej umówieniu (najpóźniej do 19.00 w dniu
poprzedzającym wizytę) i przesłać na adres mailowy: centrum@ortosensis.pl
potwierdzenie przelewu.

3. Po konsultacji możliwe jest umówienie regularnych terapii, które opłacić należy
przelewem w ciągu 48 godzin od ich umówienia. Terapie opłacane są przez klienta z
góry za cały miesiąc na podstawie rozliczenia. Rozliczenie przesyłane jest mailowo
klientowi przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca terapii.

4. W przypadku odwołania przez Poradnię wizyty umówionej i opłaconej opłata może
zostać zaliczona na poczet wizyt w nowym terminie lub zwrócona w całości klientowi.

 

§4 ODWOŁYWANIE SPOTKAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPII

 

1. W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy powiadomić
Poradnię skutecznie: osobiście, telefonicznie lub mailowo przynajmniej dzień
przed planowanymi zajęciami do godziny 19:00.

2. Opłata uiszczona z góry za odwołane minimum dzień przed planowaną wizytą
zajęcia zostaje zwrócona, przeniesiona na kolejny miesiąc lub w miarę możliwości
terapeuty jest ona odrabiana.

3. Nieobecność niezgłoszona lub zgłoszona po godzinie 19:00 w dniu przed wizytą lub
w dniu zaplanowanej wizyty skutkuje koniecznością opłacenia danej wizyty przez
klienta lub przepada przy płatności z góry za cały miesiąc.

4. W przypadku odwołania zajęć przez terapeutę zajęcia mogą zostać przeniesione na
inny termin ustalony wraz z klientem.

5. W sytuacji, gdy klient trzy razy z rzędu nie odwoła odpowiednio wcześniej wizyty,
zarezerwowany przez niego cykliczny termin zajęć może zostać anulowany.

ORTOSENSIS