Organizacja placówki

 1. Organizacja i zasady działania Terapeutycznego Punktu  Przedszkolnego „Ortosensis”

      Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.,  w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków  tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, (Dz.U. 2017  poz. 1657) 
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017  poz. 1635) 
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla  dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578) 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Nazwa placówki: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Ortosensis, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 
 2. Punkt Przedszkolny jest placówką niepubliczną.
 3. Punkt Przedszkolny jest przeznaczony dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym z zespół aspergera i niepełnosprawność sprzężoną. 
 4. Siedziba Punktu Przedszkolnego: ul. Okólna 43, Marki 05-270.
 5. Osobą prowadzącą Punkt Przedszkolny jest osoba fizyczna: Maria Kwiatkowska
 6. Nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§

 1. Punkt Przedszkolny zapewnia opiekę, naukę, wychowanie, terapię w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. 
 2. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny. 
 3. Punkt Przedszkolny jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy oraz przerwy ustalone przez osobę prowadzącą. 
 4. Przerwę w ferie zimowe oraz wakacyjną ustala osoba prowadząca, na wniosek Dyrektora Punktu Przedszkolnego.
 5. Informację o przerwach w pracy Punktu Przedszkolnego Dyrektor przekazuje rodzicom na początku roku szkolnego, najpóźniej do końca września. 
 6. Punkt przedszkolny czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00.
 7. Czas pracy w Punkcie Przedszkolnym wynosi 8 godzin dziennie. 

§3

 1. Świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny są dla rodziców płatne. Czesne jest ustalane przez organ prowadzący.
 2. Punkt Przedszkolny zapewnia możliwość odpłatnego korzystania z posiłków wszystkim uczęszczającym dzieciom.
 3. Za dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego rodzice (prawni opiekunowie) uiszczają opłatę z góry systematycznie, przelewem na rachunek bankowy do 10-tego dnia każdego miesiąca: PKO BP 56 1020 1042 0000 8902 0440 0800
 4. Organizację Punktu Przedszkolnego określa ramowy plan dnia, który ustala dyrektor placówki na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym określają odrębne przepisy. 

Cele i zadania Punktu Przedszkolnego

§4 

 1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN. Wiodące dla Punktu Przedszkolnego są:
  1. Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
  2. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej. 
 2. Zadania wynikające z celów, Punkt Przedszkolny realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym.
 3. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli i terapeutów polegają w szczególności na:
  1. Zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku. 
  2. Realizacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla każdego dziecka. 
  3. Uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, wzmacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
  4. Stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. 
  5. Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej.
  6. Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,
  7. Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
 4. Do obowiązków nauczycieli/terapeutów należy:
  1. znać i przestrzegać postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminów o charakterze wewnętrznym
  2. planować i prowadzić pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego,
  3. dbać o wysoką jakość świadczonej pracy odpowiadając za jej poziom,
  4. otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania,
  5. dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu,
  6. opracowywać indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wspomagania  dziecka i realizować go .
  7. prowadzić konsultacje, warsztaty, szkolenia, porady  i inne formy dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,
  8. systematycznie doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w przedszkolu, poradni Ortosensis i poza tymi placówkami,
  9. stosować skuteczne i atrakcyjne dla dzieci formy i metody pracy,
  10. rzetelnie i systematycznie prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi w Punkcie Terapeutycznym zasadami,
  11. wykonywać polecenia dyrektora i osoby upoważnionej przez niego do realizacji określonych zadań,
 5. Nauczyciel ma prawo do:
  1. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, specjalistów Poradni Ortosensis i innych instytucji,
  2. dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  3. oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
  4. korzystania nieodpłatnie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu, polegającej na wspieraniu nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych w pracy z dziećmi
  5. korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych, sprzętu dostępnego w placówce,
  6. wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w Punkcie Przedszkolnym prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego:
  1. programu wybranego przez nauczyciela z wykazu programów opracowanych przez MEN, programu autorskiego opracowanego przez nauczyciela/nauczycieli Punktu Przedszkolnego, zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa, 
  2. programu opracowanego przez nauczyciela/nauczycieli Punktu Przedszkolnego, z wykorzystaniem programu z wykazu opracowanego przez MEN, 
 2. W działalności wychowawczo – dydaktyczno – terapeutycznej Punkt Przedszkolny wykorzystuje m.in.metodę „Dobrego startu” w opracowaniu M. Bogdanowicz,  metodę „Ruchu rozwijającego” W. Sherborne, metodę K. Knilla, metodę: Dziecięca matematyka prof Gruszczyk Kolczyńskiej, alternatywne metody komunikacji z dziećmi ze spektrum autyzmu czy  metody pracy poszczególnych specjalistów. 
 3. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut. 

 §6

 1. Personel Punktu Przedszkolnego sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w Punkcie Przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza nim dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w czasie pobytu w Punkcie Przedszkolnym i zajęć organizowanych przez Punkt Przedszkolny poza placówką, co oznacza, że: 
  1. dzieci są pod stałą opieką osoby dorosłej – nauczyciela/nauczycieli, 
  2. bezpośrednio za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć organizowanych przez Punkt Przedszkolny odpowiedzialny jest nauczyciel/nauczyciele pracujący w danym oddziale,
  3. nauczyciel i terapeuta organizujący zajęcia na placu zabaw uczestniczy w nich wspólnie z dziećmi, 
  4. plac zabaw jest ogrodzony i dziecko nie może samodzielnie opuszczać placu zabaw,
  5. w trakcie zajęć poza terenem (spacery, wycieczki) opiekę sprawuje nauczyciel/nauczyciele Punktu Przedszkolnego, którzy w razie potrzeby powinni zapewnić dodatkową opiekę innych osób dorosłych (rodzic, prawny opiekun dziecka oraz pracownik Punktu Przedszkolnego).
  6. nauczyciel udziela dziecku pierwszej pomocy i w razie konieczności wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców o zaistniałym wypadku,
  7. pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
  8. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych przewlekłą chorobą dziecka rodzice muszą porozumieć się z dyrektorem zarządzającym w przedmiotowej sprawie i uzyskać zgodę na działania mające na celu umożliwienie pobyt dziecka w warunkach przedszkolnych.
  9. Punkt Przedszkolny współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Ortosensis i innymi poradniami specjalistycznymi zapewniając stałą konsultację i pomoc. 

§7

 1. Punkt Przedszkolny organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez: diagnozowanie środowiska dziecka,  rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,  rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,  pomoc rodzicom w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej wobec dziecka, ścisłą współpracę z poradnią-psychologiczną w celu udzielania dzieciom pomocy specjalistycznej, wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane we współpracy z: rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami Punktu Przedszkolnego, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Ortosensis i innymi poradniami specjalistycznym czy podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Punkcie Przedszkolnym jest udzielana na wniosek: 1) rodziców, 2) nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne, 3) pedagoga, psychologa, poradni psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej. 
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w Punkcie Przedszkolnym w formie: 
  1. prowadzenia zajęć specjalistycznych: logopedycznych, neurologopedycznych, fizjoterapeutycznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
  2. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców, 
  3. prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.
 5. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji określają odrębne przepisy.

      Organizacja Punktu Przedszkolnego

§

 1. Liczba miejsc organizacyjnych zatwierdzonych przez właściwą jednostkę Sanepidu w Punkcie Przedszkolnym wynosi 12.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Punktu Przedszkolnego jest oddział złożony z dzieci o podobnym poziomie funkcjonowania, z uwzględnieniem ich niepełnosprawności, potrzeb i możliwości. 
 3. Dyrektor Punktu Przedszkolnego powierza każdy oddział opiece dydaktyczno – wychowawczej dwóm osobom – nauczycielowi wychowawcy i nauczycielowi wspierającemu lub pomocy nauczyciela. 
 4. Liczba dzieci w oddziale liczy od 4 – 6 dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół aspergera.
 5. Dziecko w Punkcie Przedszkolnym, w ramach opłaty miesięcznej może przebywać 8 godzin przy czym minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć wynosi 12 godzin. 
 6. Ramowy plan dnia ustalany jest przez dyrektora Punktu Przedszkolnego i uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców dzieci. 
 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), terapeuta, któremu powierzono opiekę nad daną grupą, ustala dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci, właściwą proporcję czasową między formami zorganizowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci, czas zajęć odbywających się na powietrzu, czas zajęć terapeutycznych. 
 8. Punkt Przedszkolny może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 
 9. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do możliwości, wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.

§9

 1. Punkt Przedszkolny funkcjonuje w godzinach od 8.00 do 16.00.
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców, za okazaniem dowodu tożsamości. 
 3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego, nr PESEL osoby wskazanej przez rodziców. 
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Punktu Przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę. 
 5. Dzieci mogą być przyprowadzane od godz. 8.00 do godz. 9.00. Ze względów organizacyjnych późniejsze przyprowadzenie dziecka powinno być zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie. 
 6. Odbieranie dzieci z Punktu Przedszkolnego trwa do godz. 16.00. 
 7. Dzieci przyprowadzane do Punktu Przedszkolnego powinny być zdrowe, bez oznak infekcji. 
 8. Dzieci z widocznymi oznakami infekcji lub przeziębienia mogą nie są przyjmowane do Punktu Przedszkolnego. 
 9. Osoby pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających nie mogą odbierać dziecka z Punktu Przedszkolnego.

§10

 1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego jest udział rodziców z dzieckiem w spotkaniu rekrutacyjnym w obecności dyrektora, psychologa, pedagoga specjalnego, wypełnienie kwestionariusza wywiadu, karty zgłoszenia i rozmowy rodziców z dyrektorem.Pozytywne zakończenie rekrutacji wiąże się z podpisaniem przez rodzica (opiekuna prawnego) umowy z dyrektorem na korzystanie z usług Punktu Przedszkolnego oraz  przekazanie oryginału orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i innych ważnych dla funkcjonowania dziecka dokumentów.
 2. Punkt Przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia. W przypadku dzieci powyżej 7 roku życia przyjęcie do Punktu Przedszkolnego jest możliwe na podstawie orzeczenia o odroczeniu obowiązku szkolnego, który jest dokumentem dodatkowym poza orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Do Punktu Przedszkolnego kwalifikowane są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, zespół aspergera, niepełnosprawności sprzężone.
 4. Kwalifikacja (rekrutacja) dzieci odbywa się zarówno każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie jak również w czasie roku, w przypadku posiadania dodatkowych wolnych miejsc w Punkcie Przedszkolnym.
 5. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w ciągu roku szkolnego i rozwiązaniu zawartej umowy, gdy: 
  1. rodzice (opiekunowie prawni) nie przestrzegają zasad współpracy określonej w umowie zawartej z osobą prowadzącą Punkt Przedszkolny, 
  2. dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych dzieci, nauczycieli, terapeutów, personelu.
  3. nieobecność dziecka w Punkcie Przedszkolnym przekracza 14 dni, w przypadku nie zgłoszenia tego faktu przez rodziców (opiekunów prawnych) dyrektorowi.
  4. rodzice (opiekunowie prawni) zalegają z opłatami za usługi Punktu Przedszkolnego za okres dwóch miesięcy bez podania usprawiedliwionej przyczyny.
  5. rodzice (opiekunowie prawni) podają fałszywe informacje dotyczące dziecka w karcie zgłoszenia i wywiadzie (np. choroby dziecka, agresja wobec innych, autoagresja,…).

§11 

 1. Dzieci w Punkcie Przedszkolnym mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka. 
 2. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego jest systematyczne uczestniczenie w zajęciach dydaktyczno – terapeutycznych i wychowawczych.

Organy Punktu Przedszkolnego 

§12

 1. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest osoba fizyczna: Maria Kwiatkowska. Organami Punktu Przedszkolnego są:
  1. Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący
  2. Wicedyrektor, jeśli zaistnieje taka potrzeba i zostanie  powoływany przez Dyrektora,
  3. Rada Pedagogiczna.
 2. Organy Punktu Przedszkolnego współpracują ze sobą działając na rzecz dzieci oraz promując Punkt Przedszkolny.

§13 

 1. Dyrektor Punktu Przedszkolnego:
  1. kieruje  bieżącą działalnością Punktu Przedszkolnego i reprezentuje go na zewnątrz
  2. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Punktu Przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  3. organizuje działalność administracyjną  gospodarczą obsługę Punktu Przedszkolnego, 
  4. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 
  5. współpracuje z innymi organami Punktu Przedszkolnego,
  6. podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego. 
 2. Dyrektor w razie potrzeby powołuje  wicedyrektora ds. pedagogicznych, który:
  1. pełni nadzór pedagogiczny w Punkcie Przedszkolnym nad zatrudnionymi pracownikami pedagogicznymi, 
  2. współpracuje z innymi organami Punktu Przedszkolnego,
  3. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§14 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Punktu Przedszkolnego. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele i terapeuci pracujący w Punkcie Przedszkolnym. 
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 
 3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 
  1. podejmowanie uchwał i opiniowanie, 
  2. planowanie wsparcia, spotkań, zajęć z rodzicami ( prawnymi opiekunami), 
  3. poszukiwanie metod, sposobów, rozwiązań metodycznych, 
  4. wsparcie i pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i innych, jeśli takie wynikną.

Współpraca Punktu Przedszkolnego z Rodzicami 

§15 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego rozwoju. 
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 
  1. współpraca z Punktem Przedszkolnym na rzecz wspierania rozwoju dziecka,
  2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 
  3. przyprowadzanie do Punktu Przedszkolnego dziecka zdrowego,
  4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 
  5. terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym, 
  6. przestrzeganie postanowień niniejszej Organizacji Punktu Przedszkolnego.
 3. Rodzice mają prawo do: 
  1. uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swego dziecka,
  2. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, terapeutów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod pomocy udzielanej dziecku, 
  3. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki, 
  4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy placówki organowi prowadzącemu.
 4.  Punkt Przedszkolny utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez:
  1. zebranie ogólne – nie rzadziej niż dwa razy w roku,
  2. porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców wg potrzeb i oczekiwań rodziców, 
  3. kontakty indywidualne wg potrzeb i oczekiwań rodziców – przez cały rok,
  4. zajęcia otwarte dla rodziców – wg potrzeb i oczekiwań rodziców. 

Nauczyciele i inni pracownicy punktu przedszkolnego

§16

 1. W Punkcie Przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym oraz terapeuci i inni specjaliści przygotowani do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, tacy jak:1) pedagodzy specjalni, 2) logopeda, 3) psycholog, fizjoterapeuta, 4) terapeuta integracji sensorycznej, 5) inni specjaliści, których zatrudnienie jest niezbędne dla właściwego wspierania dziecka.
 2. Nauczyciel Punktu Przedszkolnego prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 
 3.  Do zakresu zadań każdego nauczyciela należy: 
  1. współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
  2. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem oraz odpowiedzialność za jej jakość, 
  3. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb swoich wychowanków, 
  4. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji, zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  5. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, w tym o estetykę pomieszczeń, 
  6. czynny udział w pracach rady pedagogicznej,
  7. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczo-dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym. 
  8. realizowanie innych zadań zlecanych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola. 
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność w trakcie zajęć za:
  1. bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych mu dzieci podczas pobytu na terenie Punktu Przedszkolnego i poza jego terenem (spacery i wycieczki), 
  2. jakość tworzonych warunków wspomagających rozwój dzieci,
  3. jakość planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz obserwacji pedagogicznej.
 5. Nauczyciele mają prawo do: 
  1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci, 
  2. wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, 
  3. współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy,
  4. swobody wyboru metod realizacji programu,
  5. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, 
  6. stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, 
  7. wynagradzania za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego. 
 6. W Punkcie Przedszkolnym zatrudniony jest pracownik administracyjno-obsługowy, którego obowiązkiem jest: 
  1. zapewnienie sprawnego działania Punktu Przedszkolnego, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości, 
  2. pomoc i współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i nad dziećmi, w szczególności w trakcie posiłków, spacerów.
 7. Pracownik administracyjno-obsługowy ma prawo do: 
  1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci, 
  2. wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, 
  3. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, 
  4. wynagradzania za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego,
  5. obrony swoich praw, zadań i obowiązków oraz sprostowania niesłusznej lub krzywdzącej go opinii.
 1. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy, praktykantów i stażystów. 

Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność punktu przedszkolnego

§17

 1. Działalności Punktu Przedszkolnego finansowana jest z: 
  1. dotacji z budżetu gminy, 
  2. opłat (czesne) wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego,
  3. środków własnych osoby prowadzącej,
  4. darowizn na rzecz Punktu Przedszkolnego, 
  5. uzyskanych dotacji, na podstawie odrębnych przepisów, w tym również unijnych. 

 Opłaty

§18

 1. Opłata rekrutacyjna jednorazowa (wpisowe), – wnoszona w momencie zapisu – nie podlega zwrotowi. Opłata rekrutacyjna zostanie spożytkowana na zakup wyposażenia dydaktycznego dla dzieci,  opłacenie imprez, teatrzyków w danym roku przedszkolnym.
 2. Miesięczna opłata stała- czesne określona jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.W uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie z zastrzeżeniem miesięcznego okresu karencji.
 3. Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 10-tego dnia każdego miesiąca, na konto Przedszkola (podane na stronie internetowej Przedszkola).
 4. W sytuacji zalegania z odpłatnością, organ Prowadzący Przedszkole naliczy odsetki
  ustawowe zgodnie z art.481 i 482 Kodeksu Cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu do dyrektora zarządzającego, termin płatności może ulec zmianie.
 5. Czesne nie ulega zwrotowi. 

Postanowienia końcowe 

§19

 1. Organizacja Punktu Przedszkolnego obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu Przedszkolnego – dzieci, nauczycieli, terapeutów, rodziców, pracowników obsługi i administracji, dyrektora, dyrektora ds. pedagogicznych i osobę prowadzącą. 
 2. Zmiany w niniejszym projekcie organizacji są zatwierdzane przez osobę prowadzącą i zgłaszane do organu ewidencyjnego w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia.
 3. Dla zapewnienia znajomości projektu organizacji Punktu Przedszkolnego przez wszystkich zainteresowanych, będzie on dostępny na stronie internetowej Punktu Przedszkolnego: www.ortosensis.pl.
 4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy Punktu Przedszkolnego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego projektu organizacji Punktu Przedszkolnego i podane są do powszechnej znajomości wszystkim zainteresowanym.

§20

 1. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Punktu Przedszkolnego określają odrębne przepisy. 
 3. Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym projektem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
 4. Niniejszy projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 r.