Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest to „całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci, które nie osiągają powodzenia w nauce” pomimo prawidłowego poziomu inteligencji, dojrzałości w ogólnym rozwoju, zdrowego otoczenia czy prawidłowych warunków dydaktycznych do nauki (tzw. specyficzne trudności w nauce)

Pojawia się tutaj często:
– dysleksja – trudności w czytaniu
– dysgrafia – trudności w opanowaniu kaligraficznego pisma
– dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni
– dyskalkulia – trudności w nabywaniu umiejętności matematycznych

W szerszym znaczeniu terapia pedagogiczna służy dzieciom, których kłopoty mają taką przyczynę jak np.:
– opóźnienie intelektualne
– zaburzenia emocjonalne
– ADHD
– czynniki środowiskowe

Dzieci z trudnościami w nauce poprawnie słyszą i widzą, mają prawidłowy poziom inteligencji (często bardzo wysoki), jednak w szkole mogą być postrzegane jako niezdolne, leniwe czy nawet dziwne.
Otrzymują negatywne komunikaty od otoczenia, co staje się przyczyną niskiej samooceny lub gniewu, depresji, niepokoju czy problemów z zachowaniem.

Dzieci z trudnościami w uczeniu się potrzebują wczesnego rozpoznania i podjęcia właściwych działań naprawczych, dostosowania metod nauczania, terapii, poinstruowania rodziców jak pracować w domu a także treningu umiejętności społecznych.
Ważne jest to, aby dziecko zobaczyło, że może odnosić sukcesy. Naszym zadaniem jest polepszyć jego samoocenę.
Dzieci objęte terapią pedagogiczną to te, u których występują zaburzenia:
– percepcji słuchowej
– spostrzegania wzrokowego
– rozwoju ruchowego
– lateralizacji
– orientacji przestrzennej
– nadpobudliwość psychoruchowa

Trudności w uczeniu się mogą pojawić się na różnym poziomie edukacji.
Sprawiają one, że uczeń ma trudności z opanowaniem określonej wiedzy w czasie proponowanym przez program szkolny, czego efektem są słabsze oceny.

Może być tak, że uczeń wykazuje postępy w nauce, ale dokonuje się to kosztem wysiłku niewspółmiernego do uzyskiwanych efektów.
Na następnych etapach nauczania takie trudności mogą stać się przyczyną zaburzeń zachowania, kłopotów wychowawczych.
Dlatego istotne jest, żeby problem rozpoznać jak najwcześniej.