Metoda Warnkego

Głównym założeniem metody jest to, że dzieci cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych tych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania: próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter). Za pomocą metody Warnkego można w atmosferze zabawy szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji. Następnie dane te mogą być porównane ze standardowymi danymi innych dzieci, w celu znalezienia odchyleń lub nieprawidłowości. Trening, opracowany przez Freda Warnke, jest oparty na trzech założeniach:

  1. Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych.
  2. Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych
  3. Rozwój i automatyzacja „Wzrokowego języka”

Metoda Warnkego jest dobrym narzędziem terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami szkolnymi, dysleksją, dysgrafią. Pomaga w stosunkowo krótkim czasie zautomatyzować funkcje potrzebne do sprawnego czytania, pisania, mówienia. Więcej informacji na www.metodawarnkego.pl