AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY
NEUROFLOW

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow, inaczej – neurorehabilitacja wyższych funkcji słuchowych w Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego.

Jest to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego który jest prowadzony on-line.
Neuroflow ATS® umożliwia poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych. Został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i neurologopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się i uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe.
Jeśli obserwujecie Państwo u swojego dziecka objawy takie jak:
– trudności w rozumieniu mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie oraz lepsze funkcjonowanie w warunkach jeden na jeden,
– mylenie podobnie brzmiących wyrazów,
– problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej,
– mimo uważnego słuchania, trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń, instrukcji słownych,
– wyłączanie się i zmęczenie przy długotrwałym słuchaniu,
– kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej kanałem słuchowym,
– nadwrażliwość na niektóre dźwięki,
– częsta prośba o powtórzenie słyszanej informacji,
– trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, ubogie słownictwo,
– monotonna mowa,
– trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, z zapamiętaniem dni tygodnia, miesięcy, dat, godzin, numerów telefonów,
– potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji,
– trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy jak np. p/b, t/d , k/g i błędne ich zapisywanie
– w dzieciństwie częste wysiękowe zapalenie uszu,
– opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymująca się wada wymowy,
– zachowanie podobne jak u dzieci z niedosłuchem.
Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD często współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera.

Jak wygląda diagnoza w Neuroflow ATS®?

Badanie odbywa się na platformie diagnostyczno-terapeutycznej APD Medical.
Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD opiera się na baterii testów oceniających wyższe funkcje słuchowe dla trzech poziomów rozwojowych:
– dzieci w wieku przedszkolnym,
– młodszym szkolnym,
– szkolnym i młodzieży.
Bateria testów oceniających wyższe funkcje słuchowe metodą Neuroflow ATS® zawiera:
1. TRW – Test reakcji wzrokowej.
2. TRS – Test reakcji słuchowej.
3. ASPN-S – adaptacyjny test rozumienia słów w szumie.
4. ASPN-Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie.
5. DDT test rozdzielnouszny cyfrowy.
6. FPT – test sekwencji częstotliwości.
7. aGDT – adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego.
8. aDLF – adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków.

Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala na zaklasyfikowanie dziecka do jednego z profili klinicznych APD i dzięki temu dobranie odpowiedniego programu terapii odpowiadającego potrzebom dziecka .

Dr Senderski wyróżnia trzy najczęściej występujące profile kliniczne zaburzeń słuchu:
1. Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym
2. Zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie
3. Zaburzenia integracji.
Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym.

Zaburzenia funkcji odkodowywania cech akustycznych dźwięków mowy, które pozwalają na rozróżnianie fonemów. Trudności z różnicowaniem i monitorowaniem niewielkich zmian wysokości dźwięku. Te problemy przekładają się na:
– trudności w czytaniu i pisaniu,
– współwystępujące wady wymowy,
– ubogi słownik czynny,
– niższy poziom inteligencji werbalnej od niewerbalnej w testach, które oceniają intelektualne funkcjonowanie dziecka.

Zaburzenia uwagi słuchowej.
Zaburzone funkcjonowanie krótkotrwałej pamięci słuchowej. Impulsywność, trudności z koncentracją uwagi. Problemy z rozumieniem mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, gdy równocześnie mówi kilka osób, podczas przebywania w dużej grupie.

Zaburzenia integracji.
Trudności w wykonywaniu zadań wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, czyli w:
– rozumieniu poleceń podanych drogą słuchową,
– jednoczesnym słuchaniu nauczyciela i pisaniu,
– stosowaniu prozodycznych cech mowy,
– rysowaniu, pisaniu, mówieniu.

Jak przebiega trening słuchowy ?

Neuroflow ATS® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, odpowiadania na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny. Oznacza to, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

1. Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem rodziców ( albo w poradni pod okiem terapeuty).
2. Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 4 tygodni dla dzieci najmłodszych do 6 tygodni dla starszych.
3. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.
4. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa około 20-25 min.
5. Diagnozy prowadzą providerzy Neuroflow ATS®, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające pracy metodą Neuroflow ATS®.
6. Cały trening trwa od 12 do 18 tyg.
Podczas treningu dziecko uczy się koncentracji i uwagi słuchowej w trakcie wysłuchiwania ciekawych wierszy czy opowiadań. Doskonali umiejętność aktywnego słuchania ze zrozumieniem. Dziecko ćwiczy pamięć i uwagę słuchową. Uczy się kierowania uwagi na podany bodziec słuchowy.

Jakie są efekty Aktywnego Treningu Słuchowego?

Dłuższa uwaga. Poprawa pamięci słuchowej. Poprawa prozodii mowy (melodia, akcent, intonacja). Wyciszenie zarówno emocjonalne oraz w zakresie ciała (mniej współruchów).
Lepsze wyniki w nauce wynikające z większych możliwości słuchowych dziecka.
Poprawa wyrazistości mowy. Lepsza autokontrola słuchowa, która jest ważna przy wdrażaniu poprawnej wymowy do wypowiedzi spontanicznej.

Inne często obserwowane zmiany po zastosowaniu treningu ATS to:
– wzrost samooceny
– poprawę pewności siebie,
– obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
– poprawa komunikacji, kontaktów społecznych.

Zapisy na terapie:
Centrum Rozwoju ORTOSENSIS
ul. Okólna 43, Marki
tel. 503 322 500